Hotelschool The Hague

Bekijk onze Projecten Buiten

‘Een interessant initiatief dat past bij de 21e eeuw: de uitwisseling van kennis en mobiliteit van de mens bevorderen. Wij zijn daar absoluut voorstander van. Ik zie op meerdere vlakken de voordelen, zowel voor individuele medewerkers als hogeschool breed. Daarom sluiten wij graag aan bij Project Buiten.’

‘An interesting initiative which fits with the 21st century: promoting the exchange of knowledge and mobility of mankind. We are a firm advocate of this. I see the advantages on several levels, both for individual employees and the whole of the university of applied sciences. This is why we are pleased to join Project Buiten.’

‘Ik geloof heel erg in de uitwisseling en het delen van kennis en ervaring – in de meest brede zin van het woord. Ik denk dan aan kennis zowel op het eigen werkterrein als in andere sectoren waarvan we kunnen leren; de Best Practices. Of aan uitdagingen en hick-ups die je tegenkomt in je eigen werkomgeving, hoe lossen anderen die op? We geven graag de kans om eens een tijd ergens anders aan de slag te gaan. Het verrijkt ook ons als school als er collega’s van buiten komen en we op deze manier via Project Buiten expertise naar binnen kunnen halen. We hoeven niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Ik denk dat hogescholen in veel gevallen tegen dezelfde uitdagingen aanlopen.’

‘I strongly believe in exchanging and sharing knowledge and experience – in the broadest sense of the words. I have in mind knowledge of both the own field of work and other sectors from which we can learn; the Best Practices. Or challenges and hick-ups which you come across in your own work environment, how do others resolve these? We are happy to offer the opportunity to set to work somewhere else for a period. It also enriches us as a university when colleagues from outside join us and we can avail of expertise in this way via Project Buiten. We do not all need to invent the wheel ourselves. I believe that universities of applied sciences come across the same challenges in many cases.’

We lopen allemaal tegen dezelfde uitdagingen aan - We all come across the same challenges

‘Hotelschool The Hague is een gespecialiseerde hogeschool met campussen in Den Haag en Amsterdam (elk 1.250 studenten). We kiezen heel duidelijk voor een persoonlijke benadering en vormen een hechte community. Dat is inherent aan onze core business: hospitality. Docenten en studenten doen veel samen. Met 40% van onze studenten uit meer dan 50 verschillende landen en een groeiend aantal internationale docenten bieden we een zeer internationale omgeving. Dat betekent wel dat een goede beheersing van de Engelse taal een vereiste is. Wie bij ons komt meedraaien, zal snel merken dat iedereen hier heel betrokken is en trots op de school en onze studenten.’

‘Hotelschool The Hague is a specialized university of applied sciences with campuses in The Hague and Amsterdam (each with 1,250 students). We choose very clearly for a personal approach and form a close community. That is inherent to our core business: hospitality. Lecturers and students do many things together. With 40% of our students from more than 50 different countries and a growing number of international lecturers, we offer a very international environment. However, this does mean that a good command of the English language is a requirement. Anyone who joins us will soon notice that everyone here is very committed and proud of the university and our students.’

Aantal medewerkers
220
Locaties
The Hague and Amsterdam

Projecten Buiten bij
Hotelschool The Hague

Deze collega's gingen je voor: